پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

تعرفه ارسال اس ام اس

ضریب ایرانسل ضریب دریافت هزینه پیامک انگلیسی هزینه پیامک فارسی ضریب انگلیسی ضریب فارسی مسیر
1 0 202.56 131.36 2.532 1.267 پیش شماره 1000
1 0 256 137.36 3.2 1.467 پیش شماره 3000
1 0 160 92.88 2 1.161 پیش شماره 5000
1 0 208.24 134.08 2.603 1.301 ایرانسل
1 1.5 1 20 105 225 اپراتور 50001
1 0 91.76 11 1.147 1.147 خط ثابت
1 0 160 10 2 0.972 خط 5000200022
ضریب ایرانسل ضریب دریافت هزینه پیامک انگلیسی هزینه پیامک فارسی ضریب انگلیسی ضریب فارسی مسیر
1 0 192.56 111.36 2.532 1.267 پیش شماره 1000
1 0 246 107.36 3.2 1.467 پیش شماره 3000
1 0 149 92.88 2 1.161 پیش شماره 5000
1 0 198.24 104.08 2.603 1.301 ایرانسل
1 0 88.76 89.76 1.147 1.147 خط ثابت
1 0 150 71.76 2 0.972 خط 5000200022
ضریب ایرانسل ضریب دریافت هزینه پیامک انگلیسی هزینه پیامک فارسی ضریب انگلیسی ضریب فارسی مسیر
1 0 182.56 91.36 2.511 1.267 پیش شماره 1000
1 0 247 117.36 3.2 1.467 پیش شماره 3000
1 0 147 90.88 2 1.161 پیش شماره 5000
1 0 198.24 114.08 2.603 1.301 ایرانسل
1 0 88.76 10.76 1.147 1.147 خط ثابت
1 0 154 77.76 2 0.972 خط 5000200022
1 1 1 0 95 225 ارسال BTS اپراتور
1 2 1 0 100 260 ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 100 260 خطوط ثابت تهرانضریب ایرانسل ضریب دریافت هزینه پیامک انگلیسی هزینه پیامک فارسی ضریب انگلیسی ضریب فارسی مسیر
1 0 182.56 91.36 2.532 1.267 پیش شماره 1000
1 0 245 107.36 3.2 1.467 پیش شماره 3000
1 0 150 90.88 2 1.161 پیش شماره 5000
1 0 188.24 104.08 2.603 1.301 ایرانسل
1 0 89.76 89.76 1.147 1.147 خط ثابت
1 0 150 77.76 2 0.972 خط 5000200022
1 1 1 0 95 225 ارسال BTS اپراتور
1 2 1 0 100 260 ارسال با نام تجاری
1 1 1 0 100 260 خطوط ثابت تهران

اشتراک گذاری :